Zásady spracovania a ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov

Zásady spracovania a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - informácie k právnej úprave v súvislosti s legislatívnou zmenou, ktorá sa týka všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) a nového Zákona o ochrane osobných údajov platných od 25. 5. 2018.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

S osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Správcom osobných údajov je:
KAČI, spol. s r.o., Gazdovská 2843/36, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vl.č. 39226/N, IČO: 48 234 753
Webstránka dostupná na: www.sperksnov.sk.
E-mail: info@sperksnov.sk
Tel. č.: 0950 738 853
Kontaktné údaje nájdete tu: https://www.sperksnov.sk/kontakt

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe oprávneného záujmu, plnenia zmluvy:

 • plnenie zmluvy voči kupujúcemu, dodanie objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
 • pri vystavení faktúr ako dokladu pre kupujúceho o nákupe v internetovom obchode www.sperksnov.sk
 • pri kontaktovaní - informovaní kupujúceho  – zákazníka v súvislosti s vybavovaním vytvorenej objednávky (napr.: potvrdzujúci e-mail k objednávke vrátane zaslania údajov k platbe, informačný mail o vybavovaní a stave objednávky, pri registrácii používateľského účtu na stránke www.sperksnov.sk za účelom výhodnejšieho nákupu v prospech kupujúceho).

KAČI, spol. s r.o. zodpovedá za to, že osobné údaje nebudú použité na iné účely a najmä nebudú sprístupnené tretím stranám okrem rozsahu potrebného na splnenie zmluvy (napr.: dodanie objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.). Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • poskytovatelia prepravy tovaru (Slovenská pošta, a. s.)
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • poskytovatelia IT služieb a hostingu.

Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz, je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí, zabezpečené proti zneužitiu.
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím zmluvy, potvrdzuje kupujúci, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné k plneniu zmluvy, teda pre úspešné vybavenie objednávky: meno, priezvisko, doručovacia, prípadne fakturačná adresa (ulica, popisné číslo, mesto – obec, PSČ, v prípade záujmu o doručenie do firmy presný názov – obchodné meno), e-mailová adresa (na informovanie kupujúceho o stave objednávky a na odoslanie elektronickej faktúry ako dokladu o nákupe), a tel. kontakt. Tieto osobné údaje sú ďalej nevyhnutné k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).
Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našej webstránky uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

Účel spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy – vybavenie objednávky, vytvorenej na internetovej stránke elektronického obchodu www.sperksnov.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci KAČI, spol. s r.o., a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim; ďalej správa používateľských účtov, vybavenie podnetov a reklamácií, komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, analýza návštevnosti webstránky a správania na webe, prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier, účtovné a daňové účely.

Správca ukladá ďalej aj:

 • iné elektronické údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, na základe toho, že prechádzate našu webstránku (IP adresa, cookies),
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (číslo bankového účtu, história objednávok),
 • osobné údaje poskytnuté pri komunikácii s nami (cez „Rýchly kontakt", cez Livechat).

Cookies: sú krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.
Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho prehliadača).

Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje Používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Ďalej sú osobné údaje spracovávané po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné, daňové doklady) a po dobu trvania Vášho súhlasu. Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • právo na prístup k osobným údajom (právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje),
 • právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.
Kupujúci môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na mailovej adrese: info@sperksnov.sk.
V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou

Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť, v tom prípade zmeny umiestnime na našej webstránke.

Tieto podmienky sú platné od 25. 05. 2018

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese: info@sperksnov.sk

Prihlásenie

Táto stránka používa súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a informácie, týkajúce sa ochrany súkromia a ochrany osobných údajov nájdete tu:https://www.sperksnov.sk/obchodne-podmienky/zasady-spracovania-a-ochrana-osobnych-udajov